مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در بیمارستان‌های …

اکتبر 20, 2020 مدیر سایت 0

مشترک خلق اطلاعات، وایت بردهای الکترونیکی، کنفرانس‌های تصویری، گردهمایی بر خط، پست الکترونیکی و صفحه‌نمایش مشترک بر خط و کنفرانس‌های چندوجهی است. هرکدام از این […]

دسترسی متن کامل – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

همچنین تیم های دیگری فراتر از افراد دارند.مفروضات مدیریت دانش گروهی عبارت اند از :– برای درک قدرت مدیریت دانش ،نیاز به تشکیل تیم است […]