تحقیق دانشگاهی – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

۱-۶-۳- سوال تحقیقآیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری وجود دارد؟۲-۶-۳-فرضیه اصلیبین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.۳-۶-۳-فرضیه‌های […]

پژوهش – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

روابط اجتماعی انجمنیسطح خرداعتماد بین فردیمشارکت غیر رسمیروابط و پیوندهای بین فردیمنشاء سرمایه اجتماعی، در واقع سرمایه اجتماعی حاصل “کنش اجتماعی” و “همکاری متقابل ” می […]