تحقیق دانشگاهی – تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد(مطالعه …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

آزمون کای اسکور ..۹۲جدول (۴-۲- ۵۷) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسیله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری …۹۶آزمون کای اسکور …۹۶جدول (۴-۲- ۵۸) رابطه […]

تحقیق دانشگاهی – تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷ ۵٫۱ نتیجه گیری کلی ۱۳۷۵٫۲ پیشنهادات ۱۴۰۵٫۳ منابع وماخذ ۱۴۱۵٫۴ پیوست‌ها ۱۴۸۵٫۴٫۱ پرسشنامه ۱۴۸۵٫۴٫۲ فرمول برآورد حجم نمونه کوکران ۱۴۸۴٫۱ مقدمه…………….. ۳۶۴٫۱٫۱ […]

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت- …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

۲-۱۸-۳-پیربوردیواز نظر پیربوردیو،(۱۹۸۰) سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت […]