سایت مقالات فارسی – مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین ۹۳OTQ- قسمت ۸

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

*******************************************************۱۹-سلنوسیستئین (شکل۲-۲۳):سلنوسیستئینسلنوسیستئین یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۲۵۰۷۶ است.*******************************************************۲۰-تیرولیزین(شکل۲-۲۴):پیرولیزینتیرولیزین دارای فرمول شیمیایی C9H11NO3 و جرم مولی ۱۹/۱۸۱ می باشد.*******************************************************۲-۶-مولکول آبآب یکی از مواد مایع و […]