دسته بندی علمی – پژوهشی : برآورد نیروهای طراحی سگمنت‌های بتنی تونبررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

۳-۴- پیشنه مطالعات جنسیت در باستان شناسی ۳-۴-۱- فمینیسم و باستان شناسی جنسیتدر وجه مشترک با فمینیسم،” باستان شناسی جنسیت”[۱۱] توسط مجموعه های از روش ها […]

پژوهش – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

روابط اجتماعی انجمنیسطح خرداعتماد بین فردیمشارکت غیر رسمیروابط و پیوندهای بین فردیمنشاء سرمایه اجتماعی، در واقع سرمایه اجتماعی حاصل “کنش اجتماعی” و “همکاری متقابل ” می […]

جستجوی مقالات فارسی – میزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از جرم …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

شورای نویسندگان . بهار ۱۳۷۹٫ اعتیاد پیشگیری یا درمان. انتشارات نیکوروشفرجیها. محمد.بازتاب رسانه ای جرم.فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال ششم شماره ۲۲فرچایلد.هالوفرد.باورسازی مثبت تلویزیونی.مجله […]

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت- …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

در اینجا به منظور روشن شدن بحث انگیزش پیشرفت و مولفه های موثر بر آن به بررسی مجموعه ی تحقیقاتی پرداخته می شود.۲-۱۵-۲-مطالعات داخلیرفیعیان (۱۳۷۹) […]