مقاله علمی با منبع : رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۱۹

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

۱،۵،۸،۱۰،۱۵،۱۷،۱۹ همکاری سرمایه اجتماعی ۲،۴،۶،۷ شبکه ۳،۹،۱۳،۲۰ اعتماد ۱۱،۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۱ ارزش جدول ۳ – ۳ : چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه‌های پژوهش۹-۳-روایی و پایایی ابزار گردآوری […]

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۵

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

تفاو تهای فردیبافت سازمانادراکاتروحی/روانیصلاحیتخود خدایتیادراکاتفرصتحمایتتعهداعتمادرفتار توانمندتفاو تهای فردیمحیط کارساختار شغلانتقال قدرتارزیابیپاداششکل (۲-۷) مدل توانمند سازی رابینز و همکاران (رابینزو همکارن، ۲۰۰۲)۲-۱-۱۲-۷- مدل توانمند سازی رایلی، […]