مقاله علمی با منبع : رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت ۱۹

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

۱،۵،۸،۱۰،۱۵،۱۷،۱۹ همکاری سرمایه اجتماعی ۲،۴،۶،۷ شبکه ۳،۹،۱۳،۲۰ اعتماد ۱۱،۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۱ ارزش جدول ۳ – ۳ : چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه‌های پژوهش۹-۳-روایی و پایایی ابزار گردآوری […]

تحقیق دانشگاهی – رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه- قسمت …

اکتبر 29, 2020 مدیر سایت 0

۱-۶-۳- سوال تحقیقآیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری وجود دارد؟۲-۶-۳-فرضیه اصلیبین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.۳-۶-۳-فرضیه‌های […]